Klachtenregeling

Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een eventuele klacht terzake van vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing in eerste instantie bij de accountant/eigenaar, kwaliteitsmanager, bestuur neerleggen. Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA. Deze commissie is bereikbaar via; https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/