Fiscale eindejaarstips 2022

Nog maar even en het is 2023. Hoe kun je wat de belastingen betreft zo goed mogelijk het jaar 2022 afsluiten en het jaar 2023 starten? 

Wat moet je wel en juist niet uitstellen tot volgend jaar?

Hieronder tref je een selectie aan van de eindejaarstips van onze beroepsorganisatie NBA.  Uiteraard kun je ook het volledige document lezen. 

 

Tips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

 

Controleer uw urenadministratie

U kunt als IB-ondernemer in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek indien u voldoet aan het urencriterium (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek); daarnaast kunt u (dit jaar voor het laatst) toevoegen aan de oudedagsreserve. Om aan het urencriterium te voldoen, dient u in beginsel in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming te besteden.

Let op

Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart, moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden.

Tip

Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de uren die u besteedt aan uw klanten kunt u ook uren die u maakt voor het bijhouden van uw administratie en bijvoorbeeld uw website meenemen.

 

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek

Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt dit jaar € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).

Let op

Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost. Daarnaast wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag naar circa 37%.

 

Denk na over de afwikkeling van de fiscale oudedagsreserve

U kunt alleen dit jaar nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.632.

Let op

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve verder niet meer worden opgebouwd. De stand wordt dan ‘bevroren’. Dit betekent dat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.

Tip

Ga na of u de opgebouwde fiscale oudedagsreserve om kan zetten in lijfrente.

 

Tips voor de BV- en IB-ondernemer

 

Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om dit jaar in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het totale geïnvesteerde bedrag in dit jaar. Indien u bijvoorbeeld € 2.401 investeert dan kunt u uw winst verlagen met 28% van het investeringsbedrag.

Tip

Ga na hoeveel u al heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen dit jaar die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Mocht u optimaal gebruik willen maken van hogere aftrekpercentages dan loont het soms om geplande investeringen dit jaar nog te doen of juist naar volgend jaar te verschuiven. Kijk daarvoor in de tabel.

 

Pas op voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen.

Tip

Ga in uw administratie na of de aankoop van het bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft genoten, heeft plaatsgevonden in de periode 2018 tot en met 2022. Zo ja, dan is in beginsel desinvesteringsbijtelling verschuldigd over de overdrachtsprijs.

 

Maak gebruik  van energie-investeringsaftrek

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken? Maak dan gebruik van de energie-investeringsaftrek. U kunt namelijk voor die investeringen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 128 miljoen.

Let op

De energiezuinige bedrijfsmiddelen moeten wel voorkomen op de Energielijst. En de investering moet tijdig worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), binnen drie maanden na aangaan investeringsverplichting.

 

Ga na of u milieuvriendelijk investeert

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel? Ga alvast na of u in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. U geniet dan van de fiscale voordelen. Zo kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, uw fiscale winst verlagen tot 45% van het investeringsbedrag met de milieu-investeringsaftrek. Met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst in een eerder jaar, waardoor er ook eerder een belastingvoordeel ontstaat.

Let op

Ga na of de milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan. Op deze lijst staan namelijk alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek krijgen. Ook hier geldt: binnen drie maanden moet de investering zijn aangemeld bij RVO.

 

Vorm een egalisatiereserve

De egalisatiereserve is een fiscaal aantrekkelijke reservering voor toekomstige kosten waar u als ondernemer gebruikt van kunt maken indien u voldoet aan de voorwaarden. U kunt dit jaar nog een deel van uw winst reserveren in een egalisatiereserve voor toekomstige kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening. Het gaat om kosten die pas in de toekomst tot een piek in uitgaven leiden, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van uw pand.

Let op

U kunt meerdere egalisatiereserves opnemen in uw winstaangifte. Dit kan bijvoorbeeld als uw onderneming te maken krijgt met meerdere toekomstige piekuitgaven voor kosten van bedrijfsmiddelen. Bij achterstallig onderhoud is het soms ook mogelijk een voorziening voor de kosten te vormen, wat fiscaal vaak voordeliger uitpakt dan de vorming van een egalisatiereserve.

 

Breng uw zakelijke kosten in kaart

U kunt uw zakelijke kosten aftrekken van uw opbrengsten en zo uw winst verlagen. Breng uw zakelijke kosten in kaart, ook als die door u in privé zijn betaald. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • kantoorbenodigdheden;
 • onderhoudskosten;

Let op

Zolang de kosten de zakelijke belangen van uw onderneming dienen kunt u deze als zakelijk verantwoorden. Soms geldt een uitsluiting van aftrek, zoals bij boetes en werkruimte thuis. Voor bepaalde kosten geldt een beperking van de aftrek, zoals bij relatiegeschenken, studiereizen en dubbele huisvesting.

 

Maak gebruik van de WBSO

Houdt u zich bezig met research & development of technisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u wellicht belastingvoordeel realiseren vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Ga na of u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Let op

Zowel ondernemers die werknemers in dienst hebben als ondernemers in de inkomstenbelasting, kunnen van deze regeling gebruik maken. Via de WBSO wordt een deel van de loonkosten vergoed van uw S&O-project. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen. Zzp'ers ontvangen een vaste aftrek van € 13.360; voor starters is de aftrek € 20.044 (onder voorwaarden).

 

Ruim uw administratie op

Uw administratie moet u zeven jaar bewaren.  Ga na of u uw administratie op orde heeft. De administratie over 2015 kunt u vernietigen per 31 december 2022.

Tip

Maak afspraken met de Belastingdienst over uw administratie en leg deze schriftelijk vast. De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd zeven jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Daarnaast kunt u ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa).

 

Tips voor de BV

 

Pak uw winst nog dit jaar

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven € 25,8%). Laat u uw winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven € 25,8%)

 

Toets zakelijkheid leningen

Heeft uw BV leningen verstrekt aan de aandeelhouder? Dan is het raadzaam om de leningsovereenkomsten onder de loep te nemen en na te gaan of deze leningen voldoen aan zakelijke voorwaarden. U dient dus ook te toetsen of sprake is van een zakelijke rentepercentage.

Tip

Ga na hoeveel leningen er verstrekt zijn aan de aandeelhouder met een aanmerkelijk belang en hoe hoog het bedrag is. U kunt namelijk vanaf 31 december 2023 (het toetsingsmoment) nog slechts tot € 700.000 onbelast lenen aan de aandeelhouder en diens partner, zonder dat een dividenduitkering wordt aangenomen (op grond van de Wet Excessief Lenen). Daartoe behoren niet leningen voor de eigen woning (onder bepaalde voorwaarden). U kunt zich daar nu al op voorbereiden

 

Snel stoppen met turboliquidatie

Verkeert uw BV in zwaar weer? Dan kunt u onder voorwaarden op een snelle manier uw BV ontbinden door middel van turboliquidatie. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.

Let op

U moet de turboliquidatie ook doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Als er achteraf nog schulden blijken te zijn, dan bestaat het risico dat de bestuurder (in privé) aansprakelijk wordt gesteld.

Tip

Ga na wat de mogelijkheden zijn voor uw BV. Voor de vennootschapsbelasting moet u nog wel rekening houden met het afhandelen van uw pensioen- en lijfrentevoorziening. Ook dient u een eventuele rekening-courantverhouding met de directeur-grootaandeelhouder te verrekenen.

 

BV inruilen voor een IB-onderneming

Ga na of het nog aantrekkelijk is om als BV door te gaan of om de onderneming om te zetten naar een IB-onderneming. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. Denk bijvoorbeeld voor de BV aan de komende wijzigingen:

 • Tariefsverhoging van 15% naar 19% en de grensverlaging van € 395.000 naar € 200.000 in 2023 (daarboven blijft het tarief 25,8%).
 • Verhoging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouder (doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft).
 • Wijziging tarieven in box 2 waarbij hoogste tarief naar 31% gaat voor voordelen boven de € 67.000 in 2024.

Fiscale nadelen IB-ondernemer:

 • Jaarlijkse verlaging zelfstandigenaftrek.
 • Geen opbouw meer oudedagsreserve vanaf 2023.

 

Fiscaal voordeel fiscale eenheid

Ga na of een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting fiscaal voordeel biedt. Bij een fiscale eenheid worden namelijk de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. Een voordeel hiervan is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Let op

Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid kan nadelig uitpakken als de totale winst van de afzonderlijke maatschappijen boven de € 200.000 uitkomt in 2023. Daarboven is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. Het kan dan voordelig uitvallen, indien de maatschappijen individueel in de heffing worden betrokken, waarbij de winst per maatschappij beneden de € 200.000 blijft. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt dan slechts 19% in 2023. Doe dan tijdig (uiterlijk 31 december 2022) een verzoek om verbreking van de fiscale eenheid.

 

Pak uw schulden aan

Indien uw BV de belastingschulden niet of niet op tijd kan betalen, dient u een schriftelijke melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Het gaat om de volgende belastingen en heffingen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden:

 • loonheffingen;
 • btw;
 • accijns;
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak;
 • afvalstoffenbelasting;
 • belasting op leidingwater;
 • belasting op kolen;
 • energiebelasting;
 • minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking;
 • CO2-heffing industrie;
 • vliegbelasting;

Let op

Indien geen melding van betalingsonmacht wordt gedaan, kunnen de bestuurders in privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de onderneming. Vaak is er ook een verplichting tot melding van betalingsonmacht bij UWV en pensioenfonds.

 

Tips voor de werkgever

 

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Maak voor uw werknemers die thuiswerken gebruik van de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Zo komt u uw werknemer tegemoet in de extra kosten van thuiswerken door een vrijgestelde vergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag toe te kennen. In 2013 wordt deze vergoeding geïndexeerd en komt dan naar verwachting uit op € 2,13.

Let op

U kunt niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding voor dezelfde gewerkte dag belastingvrij toekennen. Ook niet indien uw werknemer die dag een halve dag op kantoor werkt en een halve dag thuis

 

Benut de werkkostenregeling optimaal

U mag het bedrag in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onbelast besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit jaar is de vrije ruimte 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000; die wordt naar verwachting in 2023 verhoogd naar 3%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%.

Let op

Houd er rekening mee dat, als u uitkomt boven de grens van de vrije ruimte, 80% eindheffing is verschuldigd.

Tip

U kunt uw administratie alvast voorbereiden op meer mogelijkheden in de vrije ruimte aangezien het voorstel is om de vrije ruimte te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

 

Let op bijtelling auto van de zaak

U dient als werkgever een bijtelling op het loon in acht te nemen voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak aan uw werknemer, indien uw werknemer per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Dit jaar zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. In beginsel geldt het tarief van 22%, tenzij het gaat om elektrische auto’s die in 2022 op naam zijn gezet. Dan geldt een tarief van 16%. Dit percentage geldt tot het drempelbedrag van € 35.000 (in 2023: € 30.000). Indien de auto een hogere catalogusprijs heeft, geldt voor elke euro erboven een bijtelling van 22%.

 

Tips voor de dga

 

Houd rekening met een hoger gebruikelijk loon

Dit jaar mag het loon van de directeur-grootaandeelhouder onder omstandigheden nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze ‘doelmatigheidsmarge’ wordt in 2023 geheel afgeschaft. U zult dus uit moeten gaan van een hoger loon en hier ook op voorbereid zijn. Het loon voor de loonheffingen moet dan worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
 3. € 48.000 (dit is het bedrag uit 2022, kan in 2023 hoger zijn).

 

Dividenduitkering aantrekkelijk of niet

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt dit jaar en volgend jaar nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Let op

Afhankelijk van de hoogte van de dividenduitkering is het wellicht aantrekkelijk om de dividenduitkering dit jaar te doen of juist uit te stellen.

 

Btw-tips

Kies het juiste btw-tarief

De btw heeft verschillende tarieven. Welk btw-tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat u levert. U kunt de volgende tarieven tegenkomen: 21% btw, 9% btw, 0% btw. Ook kan een levering of dienst vrijgesteld zijn van btw.

Let op

Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u terzake van de betreffende levering geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de voorbelasting in aftrek brengen terwijl bij een vrijstelling de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht

 

Vergeet de btw-correcties niet

Houdt u er rekening mee dat u in de laatste btw-aangifte bepaalde correcties uit moet voeren. Denk aan bijvoorbeeld correcties voor privégebruik auto. Dit betekent dat u voor iedere auto die privé wordt gebruikt als hoofdregel een forfaitaire correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto aan moet geven.

Tip

Ga in uw administratie na waar u nog correcties voor de btw moet doorvoeren. Doe - indien nodig - ook tijdig een suppletie-aangifte.

 

Let op oninbare vorderingen

Ga uw btw-administratie na voor facturen die niet of niet volledig betaald zijn en die ook niet meer betaald zullen worden. Een factuur wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum. Breng deze in kaart en vraag de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op

U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

 

Tips voor alle belastingplichtigen

 

Vervang gewone giften door periodieke giften

Overweeg om uw gewone giften om te zetten in periodieke giften. Voor gewone giften geldt namelijk een drempel en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften; let wel op de voorwaarden die daarbij gelden

 

Doe een gift aan een culturele ANBI

Indien u een gift aan een culturele ANBI doet, krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, kunt u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Let op

De extra aftrek geldt zowel voor een gewone gift of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften

 

Verras uw (klein)kinderen met een schenking

Profiteer ook dit jaar van de schenkvrijstelling in de schenkbelasting. U kunt namelijk uw kinderen ieder belastingvrij € 5.677 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.274. Daarnaast geldt dit jaar voor kinderen tussen 18 en 40 jaar een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

 • € 27.231, mag het kind zelf beslissen over wijze van besteding;
 • € 56.724, bedrag moet gebruikt worden voor studie;
 • € 106.671, bedrag moet gebruikt worden voor eigen woning (koop, verbouwing, aflossing eigen woningschuld).

Tip

Stel de schenking niet langer uit, omdat de eenmalige schenking van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning in 2023 verlaagd wordt naar € 28.947 en per 2024 helemaal wordt afgeschaft. Maak er daarom nu nog gebruik van.

 

Verlaag uw vermogen

Probeer nog voor de peildatum van 1 januari uw box 3-vermogen te verlagen. U kunt bijvoorbeeld uw kleine schulden in een keer aflossen, privéaankopen naar voren halen, openstaande belastingaanslagen betalen of overweeg om een aanbetaling te doen voor de verbouwing die u volgend jaar laat uitvoeren.

Let op

Een bijkomend voordeel van het verlagen van het box 3-vermogen kan zijn dat dit ook positieve gevolgen kan heeft voor de hoogte van eventuele toeslagen.

 

Betaal eigen-woningrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de eigen-woningrente (hypotheekrente) jaarlijks daalt (tot circa 37% in 2023), doet u er verstandig aan om de eigen-woningrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 40% in box 1.

Let op

Als u dit jaar ook (hypotheek)rente vooruitbetaalt voor de periode na 30 juni van het volgende jaar, dan is deze rente dit jaar niet helemaal aftrekbaar, maar kan de aftrek in de jaren worden geclaimd waarop de rente betrekking heeft.